booking icon
預約服務
doctors icon
醫生
Services icon
服務範圍
contact icon
聯絡
blue search icon
搜尋

專業團隊

黃沛霖博士

專業資格
心理學學士 (榮譽), 臨床心理學碩士 (優異), 哲學博士, 香港心理學會臨床心理學組註冊臨床心理學家, 香港心理學會副院士
語言
廣東話
普通話
英語
相關科目